■ ඉඳුවර බණ්ඩාර

ත්‍රස්ත්‍රවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්නා පුද්ගලයින් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා නව ස්ථානයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

අංක 145 කිරුලපන ඇවනිව් කොළඹ 05 යන ස්ථානයේ පිහිටි ත්‍රස්ත මර්දන හා විමර්ශන ඒකකය එම පුද්ගලයින් රඳවා තබා ගැනීමේ ස්ථානය වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත්තේ ජුනි 04 දින අංක 2230/15 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින්ය.