දැනට රට මුහුණදී ඇති ණය අර්බුදය පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයාගෙන් සහ අගමැතිවරයාගෙන් කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයන් හා පක්ෂ නායකයන් විමසීම් කර ඇති නමුත් ඒ පිළිබඳ කිසිදු පැහැදිලි කිරීමක් නොකළ බව අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක් වූ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් පැවසීය.

ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ නොවැම්බර්  16 වැනිදා කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමක් සහ නොවැම්බර් 17 වැනිදා ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමක් පැවැත්වුවත් ණය අර්බුදයෙන් රට මුදාගන්නා ආකාරය පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා පැහැදිලි විග්‍රහයක් සිදු නොකළ බවය.

එම නිසා මෙම අර්බුදකාරී තත්වයෙන් මිදී, ආර්ථිකය යළි ශක්තිමත් කරන ආකාරය පිළිබඳ කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයන්ටද අවබෝධයක් නොමැති බව ඔහු පැවසීය.

මේ වන විට 2021 වර්ෂයේදී ගෙවීමට නියමිත ණය ප්‍රමාණය සඳහා රටේ ආදායම් හා විදේශ සංචිත ප්‍රමාණවත් නොවන අතර එම නිසා ණය  අර්බුදයක් ඇති වීමේ අවදානමක් ඇතැයි ආර්ථික විශේෂඥයන් පෙන්වා දී තිබේ. අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ 2020 අයවැය ප්‍රකාශයේදී ඒ පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබුණේ නැත.■