ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස තමා යටතට පත් කරගෙන ඇති රාජ්‍ය ආයතනවලට අමතරව ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම, ආයෝජන මණ්ඩලය ඇතුළු තවත් රාජ්‍ය ආයතන හතක් ජනාධිපතිවරයා යටතට ගෙන තිබේ.

ජාතික ප්‍රමුඛතාවන් සඳහා ජාතික මට්ටමේ මග පෙන්වීම හා සම්බන්ධීකරණය සඳහා ක්‍රියාත්මක වන ආයතන ලෙස නම් කරමින් අමාත්‍යාංශ විෂයන් හා කාර්යයන් නම් කිරීමේ අගෝස්තු 09 දින අංක 2187/27 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ජනාධිපතිවරයා එම ආයතන ඔහු යටතට ගෙන තිබේ. 

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව හා අනුබද්ධ ආයතන, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා ඊට අනුබද්ධිත ආයතන, ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය, ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය, කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම එහි පාලිත සමාගම් සහ ආශ්‍රිත ආයතන හා සියලුම තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යාන ඒ අනුව කිසිදු කැබිනට් අමාත්‍යාංශයක් හෝ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් යටතට පත් නොකර ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ යටතට ගෙන තිබේ. ■