ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂයට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ සිය ස්ථාවරයේ වෙනසක් නැතැයි එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ පවසයි.


ඔහු සමඟ එජාප පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් සියල්ලන්ම පාහේ එම ස්ථාවරයේ සිටින බවත් එජාප පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් නොවන ජ්‍යෙෂ්ඨයන් පිරිසක්ද ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂයට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරනු ඇතැයි තමන් බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.


මෙහිදී ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂයට එරෙහිව පමණක් ඡන්දය භාවිත කෙරෙන අතර ජනාධිපතිවරයා විසින් දරනු ලබන ආරක්ෂක සහ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර යන අමාත්‍යංශ වැය ශීර්ෂවලට එරෙහිව ඡන්දය භාවිත කිරීමක් නොකෙරේ.


වැඩිදුරටත් වාර්තාවන්නේ ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂයට එරෙහිව ඡන්දය භාවිත කිරීම සඳහා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් සමඟද එජාප පසුපෙළ සාමාජිකයන් සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින බවය.