වරාය අධිකාරියේ වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයන්ට එහි නැගෙනහිර පර්යන්තය පිළිබඳ අගෝස්තු 06 දින සාකච්ඡාවක් ලබාදෙන බව ජනාධිපතිවරයා පොරොන්දු වී ඇතත් එම සාකච්ඡාව ලබාගැනීමට එහි වෘත්තීය සමිති උනන්දුවක් නොදැක්වීම නිසා එය පැවැත්වී නැත.

ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම පොරොන්දුව වරාය අධිකාරියේ උපසභාපති ඩබ්.එස්. වීරමන් වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන්ට ලිඛිතව දන්වා ඇත්තේ අගෝස්තු 31 දින සහිතවය.

මහමැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ජනාධිපතිවරයා කොළඹින් බැහැරව සිටින නිසා අගෝස්තු 06 දින සාකච්ඡාව ලබාදෙන බව එහි සඳහන්ය. එමෙන්ම නැගෙනහිර පර්යන්තය වරාය අධිකාරියට වඩාත් වාසිදායක හා ප්‍රයෝජනවත් වන ආකාරයට යෙදවීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා කමිටුවක් පත්කර ඇති බවත් එහි වාර්තාව අනුව ජනාධිපතිවරයා සුදුසුම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් එහි සඳහන්ය.

අගෝස්තු 07 දින දහවල් වරාය වෘත්තිය සමිති රැස්වී ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැන සාකච්ඡා කර ඇති අතර එහිදී තීරණය කර ඇත්තේ වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය පිළිබඳ ඉදිරි සාකච්ඡා තවදුරටත් අගමැතිවරයා සමග සිදුකිරීමටය.■