විකාශනය කරන චිත්‍රපට හා ටෙලිනාට්‍ය සඳහා බදු නිදහස ඉල්ලීමට ලබාදී තිබූ අවසරය මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉවත්කර තිබේ.
මෙය ඉවත්කර ඇත්තේ මුදල් පනත යටතේ පෙබරවාරි 9 වැනිදා අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරමින්ය.
මීට පෙර මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් පනත යටතේ 2020 මාර්තු 27 දින නිකුත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ නියෝග කර තිබුණේ යම් චිත්‍රපටයකට හෝ ටෙලිනාට්‍යයකට බදු නිදහසට ඉල්ලුම් කළ හැකි බවය.
ඔහු එම නියෝගය පැනවීමට පෙර හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර එම නියෝග පනවා තිබුණේ මුල් පිටපත සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබූ සහ හඬ නොකැවූ ටෙලි නාට්‍ය හා චිත්‍රපටිවලට එම බදු සහනය ඉල්ලුම් කළ හැකි බවය.■