පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චම්පික රණවකට ඉදිරි සතියේදී සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන තනතුරක් ලබා දීම සඳහා සාකච්ඡා පවත්වා ඇතත්, ඔහුට තනතුරක් ලබාදීමට සජබ ප්‍රබලයන් අතර විරෝධයක් දක්වා ඇති බව වාර්තා වේ.
සමගි ජන බලවේගයේ නියෝජ්‍ය නායක වැනි තනතුරක් ඔහුට ලබා දීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කර ඇතත්, තමන්ට ඉහළින් විශේෂ තනතුරක් චම්පික රණවකට ලබා නොදිය යුතු බව සමගි ජන බලවේගයේ ඇතැම් නායකයන් කියා තිබේ.
අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක් වූ සමගි ජන බලවේගයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපතිවරයෙකු ප්‍රකාශ කළේ හරි හැටි පක්ෂ සාමාජිකත්වයත් ලබා නොගත් කෙනෙකුට පක්ෂයේ ඉහළ තනතුරක් ලබා නොදිය යුතු බවය. තවත් මන්ත්‍රීවරයෙකු ප්‍රකාශ කළේ ඔහුට ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති වැනි තනතුරක් ලබා දුන්නද, වෙනත් විශේෂ තනතුරක් ලබා නොදිය යුතු බවය.■