පාර්ලිමේන්තුවේ ආංශික කාරක සභා පවත්වාගෙන යෑම සඳහා අත්පත් කරගන්නා ලද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පිහිටි ගොවිජන මන්දිරය පාර්ලිමේන්තු සේවක දරුවන්ගේ දිවා සුරැුකුම් මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් භාවිත කිරීමට යෝජනාවී ඇතැයි වාර්තාවේ.

ගොවිජන මන්දිරය තුළ ආංශික කාරක සභා නොපැවැත්වූවත් පාර්ලිමේන්තුවේ වෙනත් අංශ කිහිපයක් පවත්වාගෙන යෑමට අදහස් කර ඇතත් එහි ගොස් කටයුතු කිරීමට පාර්ලිමේන්තු සේවකයන් අකමැතිවීම හේතුවෙන් ඉහත යෝජනාව ඉදිරිපත් වී ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටත ස්ථානයක සිට පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු සිදුකිරීමේදී පාර්ලිමේන්තුව තුළ සේවය කරන විට ලැබෙන ආහාර ඇතුළු පහසුකම් නොලැබී යෑම ගොවිජන මන්දිරයට නොයෑමේ සේවක විරෝධයට හේතුවී ඇතැයි වැඩිදුරටත් වාර්තාවේ.

පාර්ලිමේන්තුවට ගොවිජන මන්දිරය ලබාදීම නිසා ඒ තුළ පවත්වාගෙන ගිය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙනත් ස්ථානයකට ගෙනයෑමට සිදුවූ අතර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා රාජගිරිය පාර්ලිමේන්තු පාරේ ඞී.පී. ජයසිංහ සමාගමට අයත් ගොඩනැඟිල්ලක් විශාල කුලී මුදලකට ලබාගත්තේ ඒ හේතුවෙන්ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් වීමසීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක දුරකථනයට සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ කළද එය ව්‍යර්ථවිය.