සමෘද්ධි අධිකාරියේ සේවය කළ නිලධාරීන් 2013 දී පිහිටුවන ලද දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට අන්තර්ග්‍රහණය කළ අවස්ථාවේදී සේවකයන් වෙත ගෙවූ අර්ථසාධක, වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් සහ පාරිතෝෂික මුදල් නැවත අය කිරීමට ගෙන තිබෙන තීන්දුව නිසා සමෘද්ධි නිලධාරීන් පීඩාවට පත්ව ඇතැයි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් චාමර මද්දුමකළුගේ කීය. ■

වරුණ සූරියආරච්චි