මත්තල ගුවන් තොටුපළ හා රත්මලාන ගුවන් තොටුපළ මගින් ගුවන් යානා මෙහෙයවීමේදී ගාස්තුවලින් නිදහස් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

රජයේ මෙම තීරණය සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග සැප්තැම්බර් 08 දින අංක 2192/21 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

රට තුළ පවතින ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ පරිහරණය කිරීම වෙනුවෙන් අයකරන ගගන යාත්‍රාංගණ පරිහරණය කිරීමේ ගාස්තු යනුවෙන් මෙම ගාස්තු හැඳින්වෙන අතර එම ගාස්තු පැනවීම මීට පෙර කර තිබුණේ 2014 වර්ෂයේදීය. ඒ එවක සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න විසින්ය. එම ගාස්තු පැනවීමේදී කටුනායක, මත්තල හා රත්මලාන යන ගුවන් තොටුපළ ගුවන් යානා මෙහෙයුම් සඳහා ගාස්තු නියම කර තිබුණි.

රජයේ නව තීරණයත් සමඟ ගුවන් මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා ගාස්තු අය කරනු ලබන එකම ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ බවට කටුනායක ගුවන් තොටුපළ පත්වේ.■

 

ඉඳුවර බණ්ඩාර