ගුරු විදුහල්පති සේවාවල ඇති කරන ලද වැටුප් විසමතා ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා මාර්තු 13 වන දින අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක යෙදීමට ලංකා ගුරු සංගමය ඇතුළු ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගේ සංගම් 17ක් තීරණය කර ඇතැ’යි ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් අනිද්දාට පැවසීය.
ලංකා ගුරු සංගමය, ස්වාධීන අධ්‍යාපන සේවක සංගමය, සමස්ත ලංකා එක්සත් ගුරු සංගමය, අධ්‍යාපන වෘත්තිකයන්ගේ සංගමය, ඒකාබද්ධ ගුරු සේවා සංගමය, ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගුරු සංගමය, ශ්‍රී ලංකා ජාතික විදුහල්පති සංගමය, නිදහස් ලංකා පුරෝගාමී ගුරු සංගමය, ලංකා ප්‍රගති ගුරු සංගමය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගුරු සංගමය, ශ්‍රේණිධාරී විදුහල්පති සේවා සංගමය, ගුරු විමුක්ති පෙරමුණ, සමස්ත ලංකා උපාධිධාරී ගුරු සංගමය, ලංකා ගෘහවිද්‍යා හා කෘෂි විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරී සංගමය, ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන සමාජ සම්මේලනය, කඳුරට ගුරු පෙරමුණ, ජාතික ගුරු සභාව යන ගුරුවිදුහල්පතිවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිති සංගම් මෙම තීරණයකට එළඹී ඇත.


වැටුප් විසමතා වහා ඉවත් කර ගුරු විදුහල්පතිවරුගේ වැටුප් වැඩි කරන ලෙසත්, අධ්‍යාපනයට දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් සීයයට 6ක් වෙන් කරන ලෙසත් මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයෙන් විසඳාගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අනෙකුත් ඉල්ලීම් වන බව ජෝසෆ් ස්ටාලින් මහතා කීය.