වත්මන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ විෂයන් ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේදී සිදුවී ඇති දෝෂ නිවැරදි කර නැවත ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කරන බව එජාපය ප්‍රකාශ කළද ජනාධිපතිවරයා එම විෂයන් සම්බන්ධයෙන් ජනවාරි 16 දින සහිතව නිකුත් කර ඇති ගැසට් පත්‍රයේ විශාල වෙනසක් සිදුවී නැත.
රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලට නැවත රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් පවරනවා යැයි කීවද මෙම ගැසට් පත්‍රයෙන් අලු‍තින් කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් පවරා නැත. ජනාධිපතිවරයා පොලිසියද සිය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ විෂයෙන් ඉවත් කර නැති අතර එම විෂය යටතේ තිබූ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව යන කරුණ ඉවත් කර ඒ වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය යනුවෙන් එය නැවත ඇතුළත් කරගෙන තිබේ. මෙම ගැසට් පත්‍රයේ විශේෂ සංශෝධනයක් ලෙස දැකිය හැක්කේ කම්කරු වෘත්තීය සමිති සබඳතා සහ සමාජ සවිබලගැන්වීමේ කැබිනට් අමාත්‍යාංශයට අයත්ව තිබූ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල, සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදල ඇතුළු ආයතන 9ක් කම්කරු සහ වෘත්තීය සබඳතා කැබිනට් නොවන අමාත්‍යාංශය යටතට පත්කර තිබීමය. ඒ අනුව කම්කරු හා වෘත්තීය සබඳතා කැබිනට් අමාත්‍ය දයා ගමගේ යටතේ තිබූ එම ආයතන 9 එහි කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය රවීන්ද්‍ර සමරවීර යටතට පත්කර තිබේ.■