ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සහ ගන්නා ඛනිජ තෙල් පනත සංශෝධනය කිරීම ඇතුළු කරුණු හතරකට විරුද්ධ වීමට ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ හා අනෙකුත් අද(ජුනි 7) පැවති සාකච්ඡාවකදී එකඟ වූ බව ජාතික සේවක සංගමයේ කැඳවුම්කරු ආනන්ද පාලිත අනිද්දාට පැවසීය.

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සතු දේපල පෞද්ගලික අංශයට ලබාදීම, ඉන්ධන නිෂ්පාදනය, බෙදාහැරීම හා විකිණීම පෞද්ගලික අංශයට ලබාදීම සහ ගුවන් යානා ඉන්ධන ගෙන්වීම හා බෙදාහැරීම පෞද්ගලික අංශයට ලබාදීම යන කාරණාවලට විරුද්ධ වීමට ඒ අනුව ඛනිජ තෙල් සංස්ථා වෘත්තීය සමිති තීරණය කර ඇත.

මෙම සාකච්ඡාව සඳහා ජාතිත සේවක සංගමය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය, පොහොට්ටු පක්ෂයට අයත් වානිජ කර්මාන්ත සංගමය, සමගි සේවක සංගමය ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂවලට අයත් හා අනෙකුත් වෘත්තිකයින්ට අයත් වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධ වී තිබේ. ජවිපෙ වෘත්තීය සමිතිය එම සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වී නැතත් දුරකතනය මගින් එම තීන්දුවලට එකඟ වී තිබේ.■