විකල්ප විසදුමක් නොදී කොළඔ නගරයේ පදික වෙළඳ කුටි පවත්වාගෙන ගිය වෙළඳුන් එම ස්ථානවලින් පොලීසිය ඉවත් කර ඇත. පිටකොටුව අවට පදික වෙළඳුන්ද, පංචිකාවත්ත අවට සිටින පදික වෙළඳුන්ද මෙසේ ඉවත් කර ඇත.

මෙතෙක් එම වෙළඳසැල් කොළඹ මහනගර සභාවේ අවසරය ඇතිව බදු ගෙවමින් හා මූලික තැන්පතු ගාස්තු ගෙවමින් පවත්වාගෙන ගොස් ඇත.

අනිද්දා කළ විමසීමකදී කොළඔ මහනගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස් වී.කේ.ඒ. අනුර පැවසුවේ, පදික වෙළඳුන් කොළඹ නගර සභාවට කුමන ගෙවීමක් කර තිබුණද මේ අවස්ථාවේදී සලකා බැලිය යුත්තේ ආරක්ෂාව පමණක් බවයි. කොළඹ නගර සභාව එම ඉවත් කිරීම් පිළිබඳව  සියලුම වගකීම් භාර දී ඇති බවත් ආරක්ෂ අංශ එයට උචිත අයුරින් කටයුතු කිරීමට නියමිත බවත් ඔහු පැවසීය. ■