උතුරේ හට ගත් ගංවතුර තත්වයෙන් අවතැන්ව සිටින කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ එක් පුද්ගලයෙකුට එක් දිනයක් සඳහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් 65 ක් වන අතර මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ එක් පුද්ගලයෙකුට දිනක් සඳහා වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් 138 කි.
දෙසැම්බර් 21 වන දින ආරම්භ වූ අදාළ ගංවතුර තත්ත්වය දින හතක් පැවතුණ අතර මේ වන විට කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයන් 54688ක් අවතැන් වී ඇත. දෙසැම්බර් 27 වන දින වනවිට අදාළ පුද්ගලයන්ට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 25කි.
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයන් 26815ක් අවතැන් වී සිටින අතර දෙසැම්බර් 21 වන දින සිට 27 දක්වා කාලය තුල අදාළ පුද්ගලයන්ට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 26කි.
මේ පිළිබඳව විමසුමකදී ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් එස්. අමලනාදන් පවසා සිටියේ මුලතිව් සහ කිලිනොච්චි යන දිස්ත්‍රික්කවලට අදාල මුදල් ලබා දී ඇති බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් අදාළ ප්‍රදේශවල ළිං පිරිසිදු කිරිම් සහ ජලය සපයා දීම් ආරම්භ කර ඇති බවත් නිවාස අමාත්‍යවරයා විසින් නිවාස හානිවූවන්ට රුපියල් 10,000 චෙක්පත් ලබා දී ඇති බවත් ගංවතුරෙන් උතුරේ අනෙක් දිස්ත්‍රික්කවලට සුළු හානී වීම් සිදු වී ඇති බවත්ය.■