ප්‍රමිති ආයතනය


ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් කරන ලද පරීක්ෂණවලදී මෙරටට ගෙන්වන පිටි කිරිවල කිසිදු විස ද්‍රව්‍යයක් අඩංගු බවට තහවුරු වී නොමැති බව එහි ඉහළ නිලධාරිනියක් අනිද්දාට පැවසීය.


පිටරටකින් මෙරටට ආනයනය කරන ඕනෑම ආහාර වර්ගයක් ප්‍රමිති ආයතනය විසින් පරීක්ෂා කරන බවත් ඕනෑම කිරිපිටි වර්ගයක් මෙරටට ආනයනය කරන විට එරට පිළිගත් රසායනාගාරයකින් තත්ව පරීක්ෂාවක් කර එහි වාර්තාවක් එවිය යුතු බවත් ඊට අමතරව ප්‍රමිති ආයතනය විසින් කිරිපිටිවල නියැදි ලබා ගෙන පරික්ෂාවට ලක් කරන බවත් ඒ නිලධාරිනිය පැවසුවාය.