මැයි මස 27 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනාධිපතිවරයා වරාය කටයුතු, රේගු කටයුතු හා ඛනිජ තෙල් කටයුතු ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර කිහිපයකට අදාළව අත්‍යවශ්‍ය සේවා නියෝග පනවා ඇත. ඒ මැයි 27 දින අංක 2229/8 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින්ය.

වරාය අධිකාරිය විසින් ඊට අදාළව ඉටුකළ යුතු හෝ අවශ්‍ය වන්නාවූ සියලුම සේවාවන්, පෙට්‍රෝලියම් නිෂ්පාදන හා ද්‍රව වායු ඇතුළු සියලුම ඉන්ධන සැපයුම හා බෙදා හැරීම්, රේගු ආඥා පනතට අනුව නිර්වචනය කර ඇති වරායක් තුළ නැවකින් තෙල් හෝ ඉන්ධන බැහැර කිරීම, ප්‍රවාහනය කිරීම, ගොඩ බෑම, ගබඩා කිරීම, බාර දීම හෝ ඉවත් කිරීමට අදාල සිදුකළ යුතු හෝ අත්‍යවශ්‍ය වන සියලුම සේවාවන්, භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව හා මගී ප්‍රවාහනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය මගින් සිදුකරන සියලුම පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස නම්කර ඇති අතර එම සේවාවන් සේවා අවශ්‍යතාවන් අනුව පවත්වාගෙන යෑමට අත්‍යවශ්‍ය වන්නාවූ නඩත්තුව හා ආරක්ෂක හා මෙහෙයුම් පවත්වාගෙන යෑමද අත්‍යවශ්‍ය ලෙස නම්කර ඇත.
ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඇතුළුව සියලුම රාජ්‍ය බැංකු හා රක්ෂණ කටයුතු සහ පළාත් පාලන ආයතන මගින් සිදුකරන කසළ කළමනාකරණ සේවා කටයුතු අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස නම්කර තිබේ.

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, ග්‍රාම නිලධාරින්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්, කෘෂි පර්යේෂණ සහකාර ඇතුළු සියලු දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්හි ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ නිලධාරින් විසින් ඉටුකළ යුතු හෝ ඉටුකිරීමට අවශ්‍ය වන්නාවූ කවර හෝ ස්වභාවයේ වැඩ හෝ ශ්‍රම දායකත්වයන් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් ලෙස තවදුරටත් නම්කර ඇත.■