රට තුළ ඇති වී තිබෙන කහ හිඟයට විසඳුමක් ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ දැනට වගා කර ඇති කහ අස්වැන්න ලබන ජනවාරි මස අවසානයේ  කපා ගෙන පරිභෝජනයට සුදුසු ආකාරයෙන් සකස් කරගත් පසු බව අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී. හීන්කෙන්ද අනිද්දාට පැවසීය.

ජනාධිපතිවරයා කහ පිටරටවලින් ආනයනය කිරීම තහනම් කළ පසු කහ හෙක්ටයාර් 1500 ක භූමි ප්‍රමාණයක්  වගා කර ඇති බවත් එම වගාවෙන් අමු කහ මෙටි්‍රක් ටොන් 22500 ක් පමණ ලබා ගත හැකි බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

කහ අස්වැන්න ලබා ගත් පසුව එයින් ලබන වසර සඳහා බීජ වශයෙන් අමු කහ මෙට්රික් ටොන් 4000 ක් පමණ වෙන් කරගත යුතු බවත් ඉන්පසුව ඉතිරිවන  කහ පරිභෝජනයට සුදුසු පරිදි සකස් කර  2021 ජනවාරි මාසයේ අග වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට හැකි බවත් ඒ මහතා පැවසීය.■