මෙරටට ආනයනය  කරනු ලබන ඖෂධ වර්ගවල මිල ඉහල ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

පසුගිය වසර දෙක කාලය තුළ ඩොලරයේ අගය ඉහල යෑම නිසා මෙරටට ඖෂධ අනායනය කිරීමේදී ඖෂධ සමාගම්වලට අපහසුතාවක් ඇති බැවින් අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මෙරටට ගෙන්වන ඖෂධ සමාගම් සහ සෞඛ්‍ය  අමාත්‍යාංශය අතර පසුගිය මාසය තුළ ඖෂධ මිල ඉහළ දැමීමට සාකච්ඡා පවත්වා ඇත.

දැනට පවතින වෙළඳපොල මිලට වඩා  සියයට විස්සකින් ඖෂධ මිල ඉහළ දැමීමට එම සාකච්ඡාවේදී තීරණය කර ඇති අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ඊට ලැබී ඇති බවද වාර්තා වේ.