එස්එල්ටී කැම්පස් ප‍‍්‍රයිවට් ලිමිටඞ් ආයතනයට තාක්ෂණවේදී විද්‍යුත් ගෞරව උපාධිය පිරිනැමීම සඳහා උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්‍ෂ අවසර ලබාදී ඇත.

එම අවසරය ලබාදීම සිදුකර ඇත්තේ අගෝස්තු 10 දින අංක 2083/35 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත‍‍්‍රය මඟින්ය.

බීටෙක් (ගෞරව) විද්‍යුත් යනුවෙන් වූ එම උපාධිය සඳහා ඇතුළත්වීමේ අවම සුදුසුකම වශයෙන් අපොස උසස්පෙළ විෂයන්ගේ භෞතික විද්‍යා, ජීව විද්‍යා, හෝ තාක්ෂණ විද්‍යා යන විෂය ධාරාවන්ගෙන් එස් සාමාර්ථ තුනක් ලබාගැනීම අවශ්‍ය බව සඳහන් කර ඇත.

එස්එල්ටී කැම්පස් ප‍‍්‍රයිවට් ලිමිටඞ් ආයතනයට ඊට පෙර විද්‍යුත් සහ ඉංජිනේරු කළමනාකරණ ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය, විද්‍යුත් හා විදුලි සංදේශ ඉංජිනේරු විද්‍යා පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය හා විද්‍යුත් බල පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය පිරිනමන්නට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අවසර ලබාදී ඇත.

ඉඳුවර බණ්ඩාර