එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛව පිහිටවන්නට අදහස් කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ මැයි පළමු වෙනිදා නිල වශයෙන් ආරම්භ කරන බව එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පක්ෂ නායකයෙක් අනිද්දා වෙත ප්‍රකාශ කළේය.
එක්සත් ජාතික පෙරමුණ යටතේ දැනට එකතුවී සිටින පක්ෂ සියල්ලම මෙම නව සන්ධානය යටතට ස්ථිර වශයෙන්ම එකතුවෙන බව ප්‍රකාශ කළ ඒ මහතා ඊට අමතරව බාහිරව ක්‍රියාත්මක තවත් පක්ෂ රැසක් ද සිවිල් සංවිධාන රැසක්ද මෙම සන්ධානයට එකතුවෙනු ඇති බව ප්‍රකාශ කළේය.
චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගගේ නායකත්වය යටතේ ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කණ්ඩායමක්ද මෙම නව දේශපාලන සන්ධානයට එකතුවෙනු ඇතැයි කී ඒ මහතා ඒ යටතේ ඉදිරි මැතිවරණවලට තරග කරන බවද කිය.■