රසායනාගාර පරීක්ෂණ දෙකක් සඳහා පාරිභෝගික අධිකාරිය නියම කර ඇති උපරිම ගාස්තුව දැනට එම පරීක්ෂණ සඳහා සාමාන්‍ය රසායනාගාර අය කරන ගාස්තුවට වඩා වැඩි බව වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යා වෘත්තියවේදීන්ගේ විද්වත් ආයතනයේ සභාපති රවී කුමුදේශ් පවසයි.

ජුලි මස 29 දින සහිතව පාරිභෝගික අධිකාරිය නිකුත් කර ඇති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ඩෙංගු සඳහා වන ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂණයක උපරිම ගාස්තුව රුපියල් 1200ක් ලෙස හා පූර්ණ රුධිර ගණන පරීක්ෂණය රුපියල් 400ක් ලෙස ගාස්තු නියම කර තිබේ.

මෙම ගාස්තු තීරණය මගින් සාමාන්‍ය ජනතාව පරීක්ෂණ කරගන්නා රසායනාගාරවල එම පරීක්ෂණ සඳහා දැනට අය කරන ගාස්තුව ඉහළ යන බවත්, සුපිරි නාම සහිත රසායනාගාරවල පරීක්ෂණ ගාස්තු පහළ යන බවත් කුමුදේශ් මහතා පවසයි. එමගින් සහන සැලසෙන්නේ සුපිරි රසායානාගාර සේවා සඳහා යන මධ්‍යම පන්තිකයන් ඇතුළු පිරිස බවද කුමුදේශ් මහතා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි.■