ජනාධිපති මෛතී‍‍්‍රපාල සිරිසේන විසින් මෙතෙක් අභ්‍යන්තර හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබූ උදර්පණයට අදාළ කටයුතු ඔහු යටතේ ඇති ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට පවරා ගෙන ඇත.

එය සිදුකර ඇත්තේ 2018 අගෝස්තු 21 දින අංක 2085 /8 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත‍‍්‍රය මඟින්ය. මෙහිදී සිදුකර ඇත්තේ අමාත්‍යාංශයන්ට අදාළ විෂයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් තවදුරටත් සංශෝධනය කිරීමය.

ඒ අනුව අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය එස්බී නාවින්න යටතේ තිබූ උදර්පණයට අදාළ කටයුතු යන විෂයත් එම කටයුතුවලට අදාළ 1977 අංක 8 දරන උදර්පණ නීතියත් එම අමාත්‍යාංශයෙන් ඉවත් කර ජනාධිපතිවරයා යටත් ඇති ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට පවරාගෙන ඇත.