වරාය අධිකාරියේ වෘත්තීය සමිති සමඟ ජුලි 16 වැනිදා දහවල් පැවති සාකච්ඡාවේදී එහි සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක නැගෙනහිර පර්යන්තයේ කටයුතු ආරම්භ නොකිරීමට හේතුව ඉන්දීය බලපෑම බව කියා ඇත.

ඒ නිසා තමන්ට නැගෙනහිර පර්යන්තයේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් තව කාලයක් ලබාදෙන ලෙස වරාය සභාපතිවරයා වෘත්තීය සමිතිවලින් එහිදී ඉල්ලා ඇත.

ඊට එකඟ වී නැති වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ සතියක කාලයක් ලබාදෙන බව වරාය සභාපතිවරයාට දැනුම් දී ඇති අතර ඉන් පසු දැඩි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා බව දැනුම් දී ඇත.

එමෙන්ම නැගෙනහිර පර්යන්තය සඳහා වරාය සමගි පර්යන්තයේ සිට ගෙන යෑමට සූදානම් කර ඇති අතරමග නවතා ඇති බහලුම් ඔසවන යන්ත්‍රද එම පර්යන්තයට තමන් ගෙන යන බව එහිදී වෘත්තීය සමිති දැනුම් දී ඇත. ■