පසුගිය ආරක්ෂක මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ජාතික ආරක්ෂාවට අදාළ කරුණු කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කර නැති බවත් කතාබහ කර ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ජාතික වශයෙන් කරනු ලබන ව්‍යාපෘති ගැන බවත් වාර්තා වේ.


එම රැස්වීම්වලට සහභාගි වූ යුද, නාවික හා ගුවන් හමුදාපතිවරුන් ජනාධිපතිවරයා විසින් ක්‍රියාත්මක කරන එම ව්‍යාපෘතිවලට ඔවුන් නායකත්වය ලබා දෙන හමුදා විසින් ඉටුකරනු ලබන කාර්යභාරය විස්තර කරමින් සාකච්ඡා කර ඇති බවත් වාර්තා වේ.


ඊට හේතු වී ඇත්තේ එම හමුදාපතිවරුන්ට සේවා දිගු ලබාගැනීම, තනතුරෙන් විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසු වෙනත් තනතුරු ලබාගැනීම ආදිය සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය
ලබාගැනීමේ වුවමනාවය.


ඒ අනුව පසුගිය ආරක්ෂක මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ජනාධිපතිවරයාගේ ව්‍යාපෘති වන පිබිදෙමු පොළොන්නරුව, මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය, ගස් සිටුවීම වැනි ව්‍යාපෘති ගැන කරුණු සාකච්ඡා කර තිබේ. ■

ඉඳුවර බණ්ඩාර