රජයේ ආධාර ලබන පාසල් සම්බන්ධයෙන් බලපවත්වන පනත ඒවාහි සේවය කරන ගුරුවරුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාවන අයුරින් සංශෝධනය කිරීමට ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසම එකඟතාව පළ කළ බව ලංකා ගුරු සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

සැප්තැම්බර් 25 දින එම කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේදී ලංකා ගුරු සංගමයේ නියෝජිත පිරිසක් එම කොමිසමේ සභාපති ආචාර්ය එස්.ටී. හෙට්ටිගේ හා උපසභාපති ආචාර්ය ජී.බී. ගුණවර්ධන සමග තුළ සාකච්ඡාවකදී එම එකඟතාව පළවී ඇත.

රජයේ ආධාර ලබන පාසල්වල අනුමත ගුරු කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් ගෙවීම රජය සිදුකරන අතර එම ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම සිදුකරන්නේ එම පාසල්වල කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසිනි.

රජයේ ආධාර ලබන පාසල් 36ක් ඇති බවත් 1960 අංක 5, 1981 අංක 8 ද සහ 1981 අංක 65 දරන පනත් එම පාසල්වලට අදාළ බවත් එහෙත් එම පනත් තුළ ඒවාහි සේවය කරන ගුරුවරුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කිසිඳු සඳහනක් නොමැති බවත් ලංකා ගුරු සංගමය පෙන්වාදෙයි.

මෙම තත්ත්වය පිළිබඳව සැප්තැම්බර් 28 දින පස්වරු 3ට කොළඹ මහවැලි කේන්ද්‍රයේ දී සාකච්ඡුාවක් පැවැත්වෙන බවද ඒ සඳහා ආධාර ලබන පාසල්වල ගුරුවන්ට ආරාධනා කරන බවද ලංකා ගුරු සංගමය සඳහන් කරයි.