පවතින දේශපාලන අර්බුදය විසඳා ගැනීමට උපක්‍රමයක් ලෙස විධායක ජනාධිපතිධුරය අහෝසි කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය කිසිසේත් එම ක්‍රියාවලියට සහයෝගය නොදීමට තීරණය කර ඇතැයි එම පක්ෂයේ ලේකම් නිසාම් කාරියප්පර් පැවසීය’

ජනාධිපති ක්‍රමය තිබිය යුතුද නැද්ද යන්න පිළිබඳව සාකාච්ඡාවක් පසුගිය සතියේදී ඇති වූ බවත් පක්ෂයේ බහුතරය පැවසුවේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරනවාද නැද්ද පිළිබඳව තව දුරටත් සාකච්ඡා කළ යුතුය යන්න බවත් ඔහු කීය’ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරනවා නම් එය දේශපාලන අර්බුදවලට ඇති උපක්‍රමයක් ලෙස නොව ඒ පිළිබඳව විධිමත්ව සකාච්ඡා කිරීමෙන් පසු කළ යුතු බවද ඔහු කීය