ශ්‍රී ලංකාව 2021 වර්ෂයේදී ඩොලර් මිලියන 6865ක ණය ගෙවිය යුතු බවත්, මෙම ණය ගෙවීම විශාල අර්බුදයක් වන නිසා 2021 වර්ෂයේ අයවැය ක්‍රියාත්මක කිරීමට මුදල් ලබාගැනීමට අසීරු බවත් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ජනවාරි 11 වැනිදා කැබිනට් මණ්ඩලයේදී කියා තිබේ.
අත්‍යවශ්‍ය ව්‍යාපෘති හැරුණුකොට වෙනත් කිසිදු මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතියක් සිදු කළ නොහැකි බව ඔහු එහිදී කියා තිබේ.
ජනවාරි 08 දින සහිකව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද ‘2021 අයවැය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මුදල් සපයාගැනීම’ යන හිසින් යුත් කැබිනට් පත්‍රිකාව සාකච්ඡාවට ගනිමින් අගමැතිවරයා ඒ බව පවසා තිබේ. එම්එෆ්/ටීඕඩී/01/සීඑම්/2021/003 අංකයෙන් යුත් එම කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් කර තිබුණේ 2021 වර්ෂයේ වියදම් සඳහා මුදල් ලබාගැනීමට දේශීය ණය රුපියල් බිලියන 1257ක් සහ විදේශීය ණය රුපියල් බිලියන 606ක් ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තුවන බවය.
මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව හා චීනය යන රටවලින් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2.5ක් වටිනා ස්වාප් ගිවිසුමක් හෙවත්, මුදල් ඒකක හුවමාරු ගිවිසුමක් ඇති කරගැනීමට නියමිතය.■