මහාමාර්ග, ජල සම්පාදන, වාරිමාර්ග, විදුලිබල, වරාය හා නාගරික සංවර්ධන යන අමාත්‍යාංශවල ප්‍රසම්පාදන සීමාවන් ඉහළ දැමීමට මාර්තු 01 වැනිදා පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණය කර ඇත.
කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ නිවේදනයේද මේ බව සඳහන් වන අතර එම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂය.
එහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ 2021-2023 මධ්‍යකාලීන අයවැය රාමුව කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් කොන්ත්‍රාත්