අවසන් වරට වෙනස් කිරීමෙන් පසු සති දෙකක කාලයක් ඉකුත් වීමටත් පෙර අමාත්‍යාංශ විෂයන් ජනාධිපතිවරයා යළි වෙනස් කර තිබේ.

ඒ ඔක්තෝබර් 06 වැනි දින දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින්ය. එම ගැසට් පත්‍රයට අනුව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබූ තැපැල් සේවා හා ජනමාධ්‍යවේදී වෘත්තීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය අහෝසි කර ඇත. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට පසුගාමී ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන සහ  ගෘහාශ්‍රිත සත්ත්ව පාලන හා සුළු ආර්ථික භෝග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය යන අලුත් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය එක්කර ඇත. ඊට අමතරව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ යටතේ තිබූ ඌන උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන යන විෂය ක්ෂේත්‍රය ඉවත් කර ඇති අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩගේ බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල විෂය ක්ෂේත්‍රය ඉවත් කර ඇත.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු යටතේ තිබූ රබර් වගා විෂය ක්ෂේත්‍රය රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත්ගේ විෂය පථයට එකතු කර ඇත.

මෙම විෂය වෙනස් කිරීම්වලට අදාළවම ඔක්තෝබර් 06 දින තවත් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ අරුන්දික ප්‍රනාන්දු, කනක හේරත්, විජිත බේරුගොඩ, ශෙහාන් සේමසිංහ හා සදාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන් යන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සිය තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වී ඇති බවයි. එසේම එම ගැසට් පත්‍රයේම ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ එසේ ඉල්ලා අස්වූ රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් නම් වෙනස් කරන ලද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරවල කටයුතු කරන බවයි. ඒ අනුව අලුතින් ඇති කරන ලද රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන් මහතාට හිමිවී ඇත.■