අපනයනය මගින් ලැබෙන විදේශ විනිමය මුදලින් සියයට 25ක ප්‍රතිශතයක් 30ක කාලයකදී බලපත්‍රලාභි වානිජ බැංකුවක් මගින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බවට පර්වර්තනය කළ යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා මුදල් මණ්ඩලය නියෝග කර ඇත.

මීට අදාල නියෝගය මුදල් මණ්ඩලයේ සභාපති හා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය ඩබ්ලිව් ඩී ලක්ෂ්මන් මැයි 28 දින අංක 2229/9 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

අපනයනය සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර නිකුත් කර තිබූ නියෝගය වූයේ ඉන් සියයට 10ක ප්‍රතිශතයක් දින 30ක කාලයකදී බලපත්‍රධාරි වානිජ බැංකුවක් මගින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලට හැරවිය යුතු බවයි. එම නියෝගය නිකුත් කර තිබුනේ 2021 අප්‍රේල් 09 වැනිදාය.

මෙම නව නියෝග යටතේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ අපනයන සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය බලපත්‍රලාභි වානිජ බැංකුවක් මගින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීමේ ප්‍රතිශතයන් විශේෂ අපනයනයන් සම්බන්ධයෙන් අඩුකිරීමේ හැකියාව මුදල් මණ්ඩලයට තිබෙන බව සහ එම ප්‍රතිශතය සියයට 10ට නොඅඩු විය යුතු බවය.■