පාසල් සිසුවියන්ට සනීපාරක්ෂක තුවා නොමිලේ ලබාදීමට ආණ්ඩුව ගත් තීරණය ගැන ජනවාරි 10 දින පළවූ ලිපියක් සම්බන්ධයෙන් සංජීවනී වීරසිංහ මහත්මිය අනිද්දා පුවත්පතට එරෙහිව ජා ඇළ පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
මෙම පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදෙන ලෙස ජා ඇළපොලීසියේ පොලිස් පරීක්ෂකවරයකු අප ලේඛිකාවට දැනුම් දී තිබූ අතර ප්‍රධාන කතුවරයා එම පරීක්ෂකවරයාට කතාකර විමසූයේ සිවිල් කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය පැමිණිලි බාරගන්නේ කෙසේද යන්නය. පොලිස් පරීක්ෂකවරයා එය පිළිගත් අතර ඒ අනුව අප ඔහුට දැනුම් දුන්නේ අප ලේඛිකාව පොලීසියට ප්‍රකාශයක් ලබානොදෙන බවයි.
පළවූ එම ලිපිය සැකසුවේ පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී සනීපාරක්ෂක තුවා ලබාදීමට එරෙහිව සංජීවනී වීරසිංහ මහත්මිය දැක්වූ අදහස් ප්‍රශ්න කරමිනි.■