■ අනුරංග ජයසිංහ

ඉන්දියාවේ අදානි සමාගම සමඟ එක්ව කොළඹ වරාය බටහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් 2022 මුලදී ආරම්භ කරන බවත්, එතැන් පටන් මාස 24කට අඩු කාලයක් ඇතුළත එම පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ජෝන් කීල්ස් සමාගමේ 2020-21 වාර්ෂික වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබේ.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජෝන් කීල්ස් සමාගම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 70-80 මුදලක් ආයෝජනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව එම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

අදානි සමූහ ව්‍යාපාරය හා තම සමාගම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමඟ එක්ව කොළඹ වරාය බටහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් අවසන් කොට මෙහෙයුම් සිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා මාර්තු මාසයේදී කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු බවත්, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය තම සමාගම වෙත එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා කැමැත්ත පළ කිරීමේ ලිපිය ලබා දුන් බවත් වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබේ.

මීටර් 20ක ගැඹුරකින් සහ අඩි 20 කන්ටේනර් මිලියන 3ක ගබඩා පහසුකම්වලින් යුතු වරාය බටහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු තවත් මාස 24ක් ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරන බව එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන්ය. වසර 35ක කාලසීමාවක් එම පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් කටයුතු කිරීමට ලැබෙන බව එහි සඳහන් කර තිබේ.■