2019 වර්ෂයේ මුල් මාස හතර සදහා අතුරු අයවැයක් දෙසැම්බර් 21 වන දින පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමට නව රජයේ පළමු කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා ගත් බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර සිය අමාත්‍යාංශයේ වැඩ භාර ගනිමින් පවසා ඇත.
2019 වසරේ පළමු මාස 04 සඳහා රජයේ වියදම් වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 1765ක් වෙන් කර ඇති අතර ඉන් රුපියල් බිලියල 970ක් ණය සේවාකරණය (පොලී සහ වාරික) වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇත. ඒ අනුව 2019 වසරේ මුල් මාස හතරේ වියදමෙන් 55%ක පමණ ප්‍රතිශතයක් වැය වනුයේ රජයේ ණය වාරික සහ පොලී ගෙවීම සදහා බවත් ප්‍රකාශ කර ඇත. අතුරු සම්මත ගිණුම මගින් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 480ක් ද ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 310ක් ද වෙන් කර ඇත.■

හංසි මානවඩු