අතුරුදන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය නිමිත්තෙන් අතුරුදන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන වෙත අතුරු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇති බවත් එමඟින් නිර්දේශ කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.‍
වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉටුකිරීම, වින්දිතයන්ට සහ අතුරුදන්වීම් පිළිබඳ සාක්ෂිකරුවන්ට අධිකරණ කටයුතුවලදී පහසුකම් හා ආරක්ෂාව සැපයයීම, ආර්ථික අපහසුතාවලින් පෙළෙන අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට ආර්ථික සහනයක් ලබාදීම, එසේ ආධාර ලබාදීමෙන් එම සාමාජිකයන්ට යුක්තිය සහ වන්දි සඳහා වූ අයිතිය අහිමි නොකිරීම, අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳව සැමරීමට ඇති අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම, බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලූ‍ තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා වූ පනතට සංශෝධන යෝජනා කිරීම පිළිබඳව එහි සඳහන් කර ඇතැයි එම සාමාජිකයා කීය. අතුරුදන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය අගෝස්තු 30 වැනිදාට යෙදී තිබුණද ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන එදින විදේශගතව සිටීම හේතුවෙන් සැප්තැම්බර් 05 වැනිදා එම අතුරු වාර්තාව ජනාධිපතිවරයාට බාර දීමට නියමිතය.
අනුරංග ජයසිංහ