අතුරුදන් පුද්ගලයන්ගේ හැඳුනුම්පත් ඉදිරිපත් කර නොමැති නම්, එම පුද්ගලයන්ගේ පැමිණිලි පිළිනොගන්නා ලෙස අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයේ සභාපති උපාලි අබේරත්න එම කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ට නියෝග කර ඇතැයි වාර්තා වේ. යම් පුද්ගලයෙකු අතුරුදන් කරන විට ඔහු සතුව හැඳුනුම්පත තිබිය හැකි බවත්, තවත් පුද්ගලයන්ගේ හැඳුනුම්පත් පුළුස්සා ඇති බවත්, අතුරුදන්වූවන් වැඩි පිරිසකගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් සතුව හැඳුනුම්පත් නොමැති බවත් එම කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත. එහෙත් සභාපතිවරයා එය පිළිගෙන නැත.
ඊට අමතරව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය කළ ඉල්ලීමක්ද ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. ඒ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට පිළිතුරු දීමට තමා බැඳී නොසිටින බවත්, ශ්‍රී ලංකාව එම කවුන්සිලයේ 30/1 යෝජනාවෙන් ඉවත් වූ බවත් කියමිනි.■