ඇඳිරි නීතිය පවතින කාලසීමාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විභාගයට ගත යුතු අත්‍යවශ්‍ය නීතිමය කාරණයක් තිබේ නම් ඒ පිළිබඳව විභාග කරන බවත්, එවැනි කටයුත්තකට පැමිණීම සඳහා අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත පැමිණීමට පහසුකම් ලබාදිය යුතු බවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලිපියකින් දැනුම්දී ඇතැයි වාර්තා වේ.


එවැනි අත්‍යවශ්‍ය නීතිමය කරුණක් තිබේ නම් නීතිඥවරුන්ට පෙත්සම් ගොනු කිරීම හා ජනාධිපතිවරයාට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසීම් සිදුකිරීම ඇතුළු කටයුතු කළ හැකි බව එමගින් දැනුම් දී තිබේ.


අප සමඟ අදහස් දැක්වූ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සේවය කරන නිලධාරියෙකු ප‍්‍රකාශ කළේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, නීතිඥ සංගමය ඇතුළු පාර්ශ්වයන් වෙත ඒ බව දැනුම් දෙමින් ලිපි යවා ඇති බවයි.


ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙහි ගොනුකරන නඩුවක දෘඪ පිටපත් ලබාගැනීම, එවැනි අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් විභාගයට ගැනීමේදී අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට ඇඳිරි නීතිය පවතින කාලසීමාවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත පැමිණීම ඇතුළු කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සපයාගැනීම එම ප‍්‍රධාන අරමුණක් බව එම නිලධාරියා පැවසීය.