උදාහරණ ලෙස ඉන්දියාව 3.4% (මුළු රෝගීන්  ගණන 6,725) , පකිස්ථානය 1.43% (මුළු රෝගීන්  3,808), නේපාලය 0 (මුළු රෝගීන්  9), භූතානය 0 (මුළු රෝගීන් 5), මාලදිවයින 0 ( මුළු රෝගීන් 19) . (බංගලාදේශය  සඳහා මෙම අගය 6.36% වන අතර එහි මුළු රෝගීන් ගන්න 424 කි. බංගලිදේශය…