ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් ආයතනය පිළිබඳ වූ විගණකාධිපති වාර්තාවෙහි ක‍්‍රිකට් ඒඞ් අරමුදල ගැන තිබුණු කරුණු අපි පසුගිය සතියේ ලීවෙමු. එම වාර්තාව ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් ආයතනයෙහි සිදුවූ ගනුදෙනු කිහිපයක් ගැන කරුණු වාර්තා කර තිබුණි. කෝප් කමිටුව පසුගිය කාලයේදී ප‍්‍රසිද්ධියේ ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් ආයතනයෙන් ප‍්‍රශ්න කළේ එම විගණකාධිපති…