ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඇපෑලක් හෙවත් අභියාචනයක් සිදු කිරීමේ නියමිත දින ගණන සලකා බැලීමේදී ඇඳිරි නීතියට අදාල කාලය අදාල කරගත යුතු නැති බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අතිවිශේෂ ගැසට් පත‍්‍රයක් මගින් නිවේදනය කර තිබේ. ඒ අනුව 2020 මාර්තු මස 16 වන දින සිට ආරම්භව 2020 මැයි මස 18 වන දිනෙන් අවසන්…