ඇඳිරි නීතිය පවතින කාලසීමාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විභාගයට ගත යුතු අත්‍යවශ්‍ය නීතිමය කාරණයක් තිබේ නම් ඒ පිළිබඳව විභාග කරන බවත්, එවැනි කටයුත්තකට පැමිණීම සඳහා අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත පැමිණීමට පහසුකම් ලබාදිය යුතු බවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලිපියකින් දැනුම්දී ඇතැයි වාර්තා වේ. එවැනි අත්‍යවශ්‍ය නීතිමය කරුණක් තිබේ නම් නීතිඥවරුන්ට පෙත්සම්…