රෝග ව්‍යාප්තිය සදහා වරද ජනතාව පිට පැටවීම කොරෝනා සඳහා විශේෂිත වූවක් නොවේ. එසේම එය ශ‍්‍රී ලංකාවට සුවිශේෂ වූවක් ද නොවේ. ජනතාව නම් රටවැසියාය. ඒ අර්ථයෙන් ජනතාව හා රට යනු එකකි. එනමුත් ජනතාව හා රජය යනු එකක්ම ද, නැතිනම්  දෙකක් ද යන්න ප‍්‍රශ්නයකි. එයට උත්තර සැපයිය…