විදර්ශන ප‍්‍රකාශන ආයතනයේ ප‍්‍රධානි ජනක ඉනිමංකඩ කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප‍්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරන්නේ පොත් ප‍්‍රකාශකයන්ගේ සංගමය. පොත් ප‍්‍රකාශකයන්ගේ සංගමය ආරම්භ වුණේ කොහොමද? පොත් ප‍්‍රකාශකයන්ගේ සංගමය පටන්ගත්තේ 1985දී. එය ආරම්භයේදී ඉතා පුංචි එකමුතුවක් පමණයි. එතැන හිටියේ සාමාජිකයන් 25 දෙනෙකු පමණ. ඒ වෙද්දී ප‍්‍රකාශන කර්මාන්තයත් මීට වඩා වෙනස්….