පසුගිය 4වැනි දින රැුස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලය වැලි සහ පස් ප‍්‍රවාහනය සඳහා පනවා තිබූ ප‍්‍රවාහන බලපත‍්‍රය අහෝසි කරන්නට තීරණයක් ගෙන තිබුණි. මෙම තීරණය පිළිබඳව මේ වනවිට බොහෝ දෙනෙක් කතාකරන්නට පටන්ගෙන ඇත. මේ තීරණය පිළිබඳව අදහස් දක්වන ආණ්ඩු පාර්ශ්වය කියන්නේ වැලි සහ පස්වල මිල ඉහළ යෑම පාලනය…