ලයනල් ප‍්‍රනාන්දු මහතා ලංකාවේ සිටි ගෞරවණීයම රාජ්‍ය නිලධාරියෙකි. ඞී.ආර්. ඕ. , දිසාපති ආදී තනතුරුවලට අමතරව අමාත්‍යාංශ ගණනාවක ලේකම්වරයෙකු ලෙසද, ආයතන ගණනාවක ප‍්‍රධානියෙකු ලෙසද, විදේශ තානාපතිවරයෙකු ලෙසද ඔහු සේවය කර ඇත. ඔහුගේ ජීවන අත්දැකීම් ගැන ඔහු සමඟ සංවාදයකට එක්වුණෙමු. බරපතල වගකීම් හිස දරා සිටි කාලවල වුව…