නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවය අහිමි වූවන්ගේ සංගමය, පුරාවිද්‍යා සහායක නිලධාරීන්ගේ සංගමය හා සමස්ත ලංකා ව්‍යාපෘති සහායක එකමුතුව ඇතුළු සංවිධාන කිහිපයක් යටතේ විශාල පිරිසක් පසුගිය කාලසීමාවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතා දක්වමින් සිටියේය. ඇතැම් පිරිස් අඛණ්ඩ සත්‍යග‍්‍රහ වලද නිරත විය. ඒ යහපාලන ආණ්ඩුව සමරයේ වසරක හෝ…