රාජ්‍ය මුදල් වැයකරමින් සිදුකරන රාජ්‍ය ආයතනවල රක්ෂණ කටයුතු රජයට අයත් රක්ෂණ සමාගම්වලින් කරගන්නා ලෙස මීට දශකයකට පෙර තීරණය කරනු ලැබූයේ එම රක්ෂණ කටයුතුවලින් උපයන ලාභය නැවත වරක් රජය සතුකර ගැනීමේ අරමුණෙනි. ඒ මගින් රජයේ මුදල් විදේශයන්ට ඇදීයෑමත්, පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයන්ට ලැබීමත් වැළකුණි. එම තීරණයටත් පෙර ජාතික…