ලෝකයේ ඉතිහාසය වසර බිලියන 16 කි. මිනිස් ඉතිහාසයේ 1815 වර්ෂය වන විට යුරෝපය මුල් කරගත් කාර්මික නගර තුළ ස්වාභාවික සම්පත් විශාල වශයෙන් නිෂ්පාදනයන්ට පාවිච්චි කරන්නට විය. යුරෝපයෙන් ආරම්භ වන ආර්ථිකය ලෝකයට කියා සිටියේ ස්වාභාවික සම්පත් හා එහි ලැබෙන සේවාවන් නිෂ්පාදන භාණ්ඩ බවට පත් කර ගතහොත්…