බුදුන් වහන්සේගේ වචන දෙස බලමු – ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද හිමි මේ වගේ මාතෘකා ගැන රටේ ඇතිවෙන සංවාද සිද්ධවෙන්නේ දේශපාලන සන්දර්භයක් ඇතුළේ. එනම්, ලංකාවේ යුද්ධය සැමරීම ගැන විවිධ අය විවිධ අදහස් දක්වන්නේ දේශපාලන පිල් බෙදීම් අනුව. පක්ෂ වෙන්නේත් එක් කණ්ඩායමක ඉඳගෙන, විරුද්ධ වෙන්නේත් කණ්ඩායමක ඉඳගෙන. ඒ පිල්…