මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය විද්‍යුත් මාධ්‍ය මැතිවරණයේදී හැසිරුණු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඔබ මැතිවරණයට පෙරත්, පසුවත් විවේචනය කර තිබුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා කරන්නට හෝ ඉදිරියේදී කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවාද? අපි තවම නිල තීන්දුවක් අරගෙන නැහැ. එහෙත් අපි යෝජනා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතනවල…